NEBUSAL SPRAY BABY 1.9%

Sodium chloride 1.9%

Hypertonic solution for nasal 

NEBUSAL SPRAY BABY 1.9%

Sodium chloride 1.9%

Hypertonic solution for nasal